Pos Team P W D L F A +- Pts
1raz27232298494971
2rakibul27195377393862
3nilove27186377354260
4alvir26157466402652
5pavel25155561322950
6nadir27147675552049
7rifat26146665412448
8mumin27146768501848
9touhid25135772522044
10shakib26142105853544
11abdur rahman27134106162-143
12jubair271231277661139
13zihad2611696864439
14xaman26115106256638
15arafin26115105351238
16emon26105114354-1135
17faysal27103145159-833
18nayeem2688105459-532
19amin2695125864-632
20najrul2683155162-1127
21shahid2776145471-1727
22kazi2675143563-2826
23rabby2765163847-923
24ashik2764172569-4422
25mizan2654173666-3019
26sharif2645173355-2217
27mithu2735192457-3314
28payel2622222190-698

Viewed 38 times

arafin1v2nilove
emon1v1nilove
najrul2v3nadir
xaman4v1zihad
amin2v1sharif
abdur rahman3v2rabby
abdur rahman3v1rakibul
mumin0v1raz
mumin0v1shakib
rifat1v0mithu
ashik1v0mithu
faysal3v2rabby
alvir3v3nadir
jubair3v3shahid
jubair6v1payel
ashik2v0mizan
raz6v1kazi
emon1v0touhid
abdur rahman2v2nayeem
faysal1v3nayeem
rifat3v0mizan
nilove1v0mithu
mumin0v0kazi
nilove3v1mizan
shahid3v4rakibul
shahid3v1rabby
pavel4v0najrul
raz2v0sharif
nadir2v2xaman
amin2v6alvir
arafin0v4shakib
faysal5v3zihad
ashik0v7jubair
payel2v3rakibul
pavel0v0alvir
nayeem5v3shahid
zihad4v2abdur rahman
amin1v0xaman
jubair1v3rifat
najrul2v5raz
mithu0v0touhid
mumin6v2sharif
kazi1v0shakib
rabby1v1payel
nadir3v0faysal
arafin3v2emon
ashik3v3rakibul
xaman1v0pavel
zihad3v2shahid
jubair3v4nilove
raz3v2alvir
mizan1v0touhid
arafin1v0mithu
kazi1v0sharif
nayeem2v0payel
nadir3v1abdur rahman
rabby2v0ashik
amin4v3faysal
rakibul6v0rifat
mumin2v1najrul
emon3v0shakib
najrul2v2kazi
zihad6v1payel
nadir3v0shahid
ashik2v2nayeem
abdur rahman3v2amin
rifat3v1rabby
pavel5v3faysal
rakibul1v0nilove
raz5v0xaman
touhid6v3jubair
mumin3v3alvir
arafin5v1mizan
emon5v0mithu
shakib1v0sharif
nadir4v0payel
zihad2v0ashik
amin1v4shahid
nayeem2v7rifat
pavel3v1abdur rahman
rabby2v2nilove
raz5v1faysal
rakibul0v3touhid
mumin3v2xaman
jubair2v4arafin
kazi0v2alvir
mizan1v2emon
sharif2v6najrul
shakib4v1mithu
ashik1v3nadir
amin2v0payel
rifat3v1zihad
pavel1v0shahid
nilove4v1nayeem
raz4v2abdur rahman
touhid2v1rabby
mumin4v2faysal
arafin1v0rakibul
kazi3v3xaman
emon0v4jubair
sharif0v1alvir
mizan0v0mithu
najrul0v3shakib
nadir2v3rifat
payel0v5pavel
zihad1v2nilove
raz6v4shahid
nayeem0v4touhid
rabby4v3arafin
kazi1v5faysal
rakibul3v2emon
sharif2v5xaman
jubair3v3mithu
shakib4v1mizan
amin1v2ashik
abdur rahman1v3mumin
alvir2v1najrul
alvir1v1rifat
abdur rahman1v3rifat
rifat4v2amin
pavel6v2ashik
nilove3v0nadir
raz8v3payel
touhid3v4zihad
mumin3v2shahid
arafin1v1nayeem
kazi2v3abdur rahman
emon1v0rabby
sharif2v0faysal
mithu0v1rakibul
najrul3v1xaman
mizan1v3jubair
alvir2v1shakib
pavel0v0rifat
amin2v2nilove
raz4v0ashik
nadir2v2touhid
mumin3v0payel
zihad2v2arafin
kazi3v1shahid
nayeem1v1emon
sharif0v1abdur rahman
rabby0v1mithu
najrul2v1faysal
rakibul4v1mizan
alvir0v0xaman
shakib3v2jubair
nilove1v0pavel
raz5v4rifat
touhid4v2amin
mumin6v0ashik
arafin1v1nadir
kazi1v4payel
emon1v4zihad
sharif3v1shahid
mithu1v3nayeem
najrul2v3abdur rahman
mizan1v0rabby
alvir3v1faysal
jubair1v3rakibul
xaman3v3shakib
raz2v1nilove
pavel4v3touhid
mumin1v5rifat
amin2v1arafin
kazi2v0ashik
nadir5v0emon
sharif4v0payel
zihad2v1mithu
najrul3v4shahid
nayeem3v2mizan
alvir2v3abdur rahman
rabby0v1jubair
xaman2v1faysal
shakib3v5rakibul
touhid3v3raz
mumin3v4nilove
arafin1v3pavel
kazi2v5rifat
emon4v5amin
sharif0v1ashik
mithu1v6nadir
najrul1v2payel
mizan3v3zihad
alvir3v0shahid
jubair3v2nayeem
xaman1v2abdur rahman
rakibul1v0rabby
faysal3v1shakib
mumin2v2touhid
raz2v6arafin
kazi3v4nilove
pavel1v1emon
sharif0v1rifat
amin2v2mithu
najrul2v2ashik
nadir3v2mizan
alvir4v0payel
zihad3v1jubair
xaman6v2shahid
nayeem3v4rakibul
faysal0v3abdur rahman
shakib1v0rabby
arafin0v0mumin
kazi1v5touhid
emon1v1raz
sharif3v3nilove
mithu0v1pavel
najrul1v1rifat
mizan3v3amin
alvir3v2ashik
jubair3v4nadir
xaman4v2payel
rakibul2v2zihad
faysal2v2shahid
rabby1v3nayeem
abdur rahman2v2shakib
kazi0v1arafin
mumin0v4emon
sharif3v3touhid
raz3v1mithu
najrul1v3nilove
pavel3v1mizan
amin1v3jubair
xaman3v0ashik
nadir0v8rakibul
faysal3v2payel
zihad1v3rabby
abdur rahman3v2shahid
shakib2v1nayeem
emon3v2kazi
sharif0v1arafin
mithu2v5mumin
najrul3v5touhid
mizan3v4raz
alvir1v1nilove
jubair3v4pavel
xaman1v0rifat
rakibul2v2amin
faysal3v0ashik
rabby3v3nadir
abdur rahman4v0payel
nayeem4v2zihad
shahid3v4shakib
sharif1v2emon
kazi2v1mithu
najrul4v2arafin
mumin3v4mizan
alvir5v2touhid
raz3v2jubair
xaman2v5nilove
pavel1v1rakibul
faysal1v1rifat
amin4v0rabby
abdur rahman0v2ashik
nadir3v2nayeem
shahid0v0payel
shakib2v3zihad
mithu0v1sharif
najrul5v0emon
mizan0v1kazi
alvir4v2arafin
jubair1v4mumin
xaman2v3touhid
rakibul4v1raz
faysal0v2nilove
rabby0v1pavel
nayeem1v1amin
shahid1v0ashik
zihad4v4nadir
payel0v2shakib
amin1v2zihad
nadir8v2shakib
mumin0v2rakibul
xaman6v1arafin
kazi1v2jubair
alvir3v0emon
ashik2v1payel
faysal2v0touhid
sharif1v3mizan
najrul2v1mithu
raz4v0rabby
pavel6v1nayeem
rifat3v3shahid
nilove6v0abdur rahman
mizan2v1najrul
alvir4v2mithu
jubair1v1sharif
xaman7v1emon
rakibul3v1kazi
faysal2v1arafin
rabby2v2mumin
abdur rahman1v2touhid
raz3v2nayeem
zihad1v1pavel
nadir1v4amin
ashik0v1shakib
rifat7v0payel
nilove1v1shahid
kazi1v0rabby
faysal2v0emon
sharif1v2rakibul
xaman2v2mithu
najrul1v3jubair
alvir3v0mizan
abdur rahman4v1arafin
shahid1v7touhid
mumin1v1nayeem
pavel0v1nadir
amin2v3shakib
rifat0v0ashik
raz4v1zihad
nilove6v0payel
payel1v5touhid
jubair1v3alvir
xaman3v1mizan
rakibul2v1najrul
faysal1v3mithu
rabby0v0sharif
abdur rahman2v2emon
nayeem5v0kazi
shahid1v1arafin
zihad3v5mumin
nadir0v2raz
ashik0v6nilove
amin3v6pavel
rifat2v4shakib
nilove0v1rifat
pavel3v2shakib
xaman1v4jubair
faysal3v0mizan
najrul0v4rabby
nadir2v3mumin
raz4v1amin
nayeem2v2sharif
rakibul6v3alvir
kazi2v2zihad
touhid2v1ashik
abdur rahman2v0mithu
arafin3v0payel
shahid2v1emon
raz3v2pavel
jubair4v2faysal
nilove3v2shakib
xaman1v5rakibul
shahid4v1mithu
najrul2v1nayeem
amin2v3mumin
nadir2v2kazi
abdur rahman4v4mizan
emon3v1payel
sharif3v6zihad
rabby5v2alvir
arafin7v2ashik
touhid3v2rifat
xaman0v4rabby
faysal1v1rakibul
kazi0v4amin
raz5v3shakib
shahid2v0mizan
ashik0v2emon
nadir4v1sharif
zihad2v3najrul
nayeem1v1alvir
arafin3v2rifat
pavel1v3mumin
nilove7v3touhid
jubair7v5abdur rahman
mithu1v0payel