If your league or tournament uses SportsTables regularly please consider buying us a coffee to say thanks.

Buy us a coffee

Pos Team P W D L F A +- Pts
1Gaban - faiezy 64111915413
2akhilimanzaman5302161519
3afiqjoe - viperjoe_92421112847
4afiq Samah - chilipalmer85220012396
5safwan - yan_n91990420212756
6Muhammad Anuar - anuarazam874103413-93
7Shahir - Sharkspeedo00000000
8Un-named team00000000
9darwisy - apenensem6900000000
10hanafi - kearahkubormu00000000
11naim - bluebunkboy00000000
12sunan - tokayahdo00000000
13zafrel - wyw4900000000
14Sahfarul Amri - Sahfarul79100136-30
15Bob - ariffsalman100114-30
16mamat - slayer_chaos300319-80

Viewed 867 times

Gaban - faiezy 2v2afiqjoe - viperjoe_92
afiqjoe - viperjoe_923v5Gaban - faiezy
Gaban - faiezy 4v3akhilimanzaman
Bob - ariffsalman1v4afiqjoe - viperjoe_92
Gaban - faiezy 3v2safwan - yan_n91990
safwan - yan_n919903v0mamat - slayer_chaos
akhilimanzaman2v6safwan - yan_n91990
akhilimanzaman4v3Gaban - faiezy
afiq Samah - chilipalmer856v3Sahfarul Amri - Sahfarul79
Gaban - faiezy 2v1mamat - slayer_chaos
akhilimanzaman4v0mamat - slayer_chaos
Muhammad Anuar - anuarazam872v1safwan - yan_n91990
Muhammad Anuar - anuarazam872v3akhilimanzaman
Muhammad Anuar - anuarazam870v6afiq Samah - chilipalmer85
Muhammad Anuar - anuarazam870v3afiqjoe - viperjoe_92